Mẫu báo cáo kết quả hội nghị hội thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày     tháng     năm 20 

Số: /                                                                                       

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở Ngoại vụ;

- Các cơ quan liên quan đến lĩnh vực tổ chức

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Được sự đồng ý và cho phép của UBND thành phố tại Công văn số.../UBND-TH ngày...tháng... năm...và các cơ quan ban ngành chức năng trên địa bàn thành phố, (Tên đơn vị chủ trì tổ chức HNHT) đã tổ chức Hội thảo/ Hội nghị…tại…vào lúc ...ngày…tháng…năm …

I. Nội dung Hội nghị/ Hội thảo:

II. Thành phần tham gia tổ chức:

1. Người chủ trì:

2. Người thuyết trình:

Thành phần tham dự:

1.

2.

III. Kết quả hội thảo:

 

Kính báo cáo UBND thành phố và các cơ quan liên quan được biết./.

 

                                                                                                             Lãnh đạo cơ quan chủ trì

                                                                                                                     tổ chức HNHT  

                                                                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:         

- Như trên;

- Ban HTQT-ĐHĐN (để b/c);

- Giám đốc ĐHĐN (để b/c);

- Lưu: VT.