Ngày đăng: 22-01-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày     tháng     năm 20 

Số: /                                                                                       

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở Ngoại vụ;

- Các cơ quan liên quan đến lĩnh vực tổ chức

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ HỘI THẢO

Được sự đồng ý và cho phép của UBND thành phố tại Công văn số.../UBND-TH ngày...tháng... năm...và các cơ quan ban ngành chức năng trên địa bàn thành phố, (Tên đơn vị chủ trì tổ chức HNHT) đã tổ chức Hội thảo/ Hội nghị…tại…vào lúc ...ngày…tháng…năm …

I. Nội dung Hội nghị/ Hội thảo:

II. Thành phần tham gia tổ chức:

1. Người chủ trì:

2. Người thuyết trình:

Thành phần tham dự:

1.

2.

III. Kết quả hội thảo:

 

Kính báo cáo UBND thành phố và các cơ quan liên quan được biết./.

 

                                                                                                             Lãnh đạo cơ quan chủ trì

                                                                                                                     tổ chức HNHT  

                                                                                                                  (Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:         

- Như trên;

- Ban HTQT-ĐHĐN (để b/c);

- Giám đốc ĐHĐN (để b/c);

- Lưu: VT.         

Bài viết liên quan

Tổ chức và người làm truyền thông muốn tổ chức họp báo thì cần lưu ý gì? Các quy định cần biết

NGHỆ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI TRONG CÁC BUỔI HỘI NGHỊ HỘI THẢO

CÁCH SỬ DỤNG THẢO LUẬN, HỎI ĐÁP VÀ NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỘI THẢO

KINH NGHIỆM LỰA CHỌN DIỄN GIẢ XUẤT SẮC CHO MỘT BUỔI HỘI NGHỊ HỘI THẢO

HỘI THẢO GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN DIỆN CHO NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC

Hội Thảo Tầm Quan Trọng Của Chứng Thư Số Trong Giao Dịch Trực Tuyến